Khamis, 29 Mac 2012

Mencari Kurnia Dalam Iman Dan Komitmen Mengikuti Jejak Perjuangan A-Rasul S.`A.W. (Surah al-A`raf: 156 - 158)

Ayat-ayat (al-A`raf:156-158) yang diangkat menjadi tema perbincangan ini dilatari do`a Nabi Musa `a.s. yang memohon pengampunan dan rahmat Tuhan setelah tujuh puluh orang pilihannya binasa dalam petaka gempa bumi. Mereka dipilih untuk menyatakan taubat kepada Allah, tetapi ketika menghadap-Nya mereka meminta yang bukan-bukan: meminta melihat Allah, meminta kurnia istimewa yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum mereka dan tidak akan diberikan kepada umat selepas mereka, dan pelbagai permintaan lainnya lagi.

Mereka yang terpilih itu adalah yang dianggap terbaik untuk mewakili seluruh kaumnya (Bani Isra'il). Ternyata yang "terbaik" pun bermentaliti dan berwatak haprak dan bebal. Do`a mendapatkan pengampunan dan rahmat (oleh Musa `a.s.) itu disahut oleh Allah s.w.t. dengan menyebut syarat dan sifat mereka yang layak diberikan kurnia rahmah, falah dan hidayah dari Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengurnia. Musa `a.s. mengiringi do`anya dengan pernyataan kembali kepada Allah, menyerah diri untuk berlindung di bawah naungan-Nya yang teduh.

Musa `a.s. memohon ketetapan Ilahi untuk mengurniakan kebajikan yang lestari duniawi-ukhrawi. Hasanah duniawi adalah kehidupan berkualiti (hayatan tayyibah) yang meliputi kesejahteraan (jasmani-rohani), kebijaksanaan berfikir dan bertindak, kecukupan sara hidup dan kebebasan dari segala belenggu. Hasanah ukhrawi adalah berupa kurnia keridhaan Ilahi dan nikmat kehidupan syurgawi yang hakiki dan abadi. Musa `a.s. mengiringi do`anya dengan pernyataan kembali kepada Allah (inna hudna ilayka), merendah dan menyerah diri untuk berlindung di bawah naungan-Nya yang teduh.

Demikianlah adab berdo`a yang sebaiknya, tidak hanya meminta dan meminta, tanpa pernyataan kelemahan dan kerendahan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kaya, Maha Perkasa dan Maha Berkuasa. Sahutan Allah terhadap do`a tersebut diawali pernyataan tentang kemutlakan kehendak-Nya: memaaf atau mengazab, mengurniakan rahmat atau menimpakan laknat. Dengan kehendak-Nya jua Dia meratakan rahmat-Nya hingga meli puti segala makhluk dan seluruh alam. Kurnia rahmat dalam segala bentuknya adalah atas kehendak-Nya, keadilan-Nya dan hikmah kebilaksanaan-Nya yang Maha Mutlak.

Demikianlah rahmat-Nya yang umum, rahmat yang terdapat pada setiap ciptaan-Nya, rahmat yang sentiasa beredar dan berkisar di kalangan makhluk apabila mereka saling manfat-memanfaatkan. Di samping rahmat-Nya yang umum, Allah s.w.t. mengurniakan rahmat-Nya yang khusus kepada umat Muhammad s.`a.w. yang memiliki tiga sifat utama:• Orang-orang yang bertaqwa (takut melakukan syirik dan dosa-dosa lainnya.

• Mereka yang menunaikan zakat (zakat fitrah dan zakat harta). Zakat disebut secara khusus untuk menekankan keperluan mengikis sifat bakhil dan materialistik di kalangan manusia. Dengan kata lain, nikmat khusus ini dikurniakan kepada orang yang telah membebaskan diri dari belenggu kebendaan.

• Mereka yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat yang membuktikan keesaan-Nya, kesempurnaan dan keunggulan syari`at-Nya sebagai cara hidup terbaik untuk diamal dan dilaksanakan sepanjang zaman di semua tempat.


Demikianlah tiga kriteria utama bagi umat yang dijanjikan rahmat oleh Allah s.w.t. dengan ungkapan yang tegas dan pasti, fasaaktubuha (Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku …). Mereka adalah umat pengikut Rasul yang dicirikan dengan tujuh sifat utama:• Rasul-Nabi yang ummiy (tidak membaca dan tidak menulis). Sifat ummiynya itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kenabiannya.

Al-Qur'an yang penuh mukjizat itu diturunkan kepadanya, dan dalam keadaan ummiynya itu ia memperlihatkan penguasaan paling sempurna tentang pelbagai bidang ilmu: `aqidah, `ibadah, akhlak, politik, ekonomi dan lain-lain lagi.

• Rasul yang nama dan sifat-sifatnya disebut dengan jelas dalam Kitab- Kitab Taurat dan Injil, yang memang diketahui oleh para pendeta agama-agama Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka menyembunyikan ayat-ayat mengenainya: sifat-sifatnya dan pemberitahuan tentang pengutusannya. Mereka lakukan perbuatan khianat itu semata-mata kerana kedengkian racist yang tidak terkendali.

• Rasul yang menyuruh berbuat yang makruf: hal-hal yang memang diketahui kebaikannya oleh akal fitrah yang sihat. Apa sahaja yang disuruh oleh Rasul adalah kebaikan. Kemakrufan paling besar yang diperintahkan adalah menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

• Rasul yang mencegah dari yang mungkar: segala yang memang ditolak oleh akal sihat dan jiwa yang murni. Apa sahaja yang dicegah oleh Rasul adalah keburukan. Kemungkaran paling besar yang dicegah adalah menyengutukan Allah (syirik).

• Rasul yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, termasuk segala yang telah mereka sendiri haramkan untuk diri mereka. Al-Tayyibat adalah segala yang memang diterima dan diinginkan oleh manusia yang waras dan sihat. Segala yang dihalalkannya adalah baik dan bermanfaat bagi manusia.

• Rasul yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, iaitu sesuatu yang memang tidak diterima oleh akal sihat dan jiwa murni manusia seperti daging babi, arak, judi, riba dan lain-lainnya. Segala yang diharamkannya adalah buruk dan mudarat bagi manusia.

• Rasul yang membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang menimpa dan mengekang mereka. Ajaran agamanya akan memudahkan, meringankan dan melepaskan mereka dari hukum-hakam yang memberatkan. Justeru, agama yang dibawa oleh Rasul ini adalah agama tengah (din al-wasat) yang bersemangat membebaskan, memudahkan dan meringankan (al-taysir).Mengikuti Rasul (ittiba` al-rasul) yang menjadi faktor pengurniaan rahmat Ilahi bererti komitmen menghayati dan memperjuangkan misi kerasulan yang tersirat di balik sifat-sifat yang tersenarai di atas. Hakikat inilah yang dipertegas dalam ungkapan berikutnya tentang mereka yang tergolong dalam kelompok al-muflihun (orang-orang yang berjaya dan beruntung) iaitu yang beriman kepadanya, yang memuliakannya, yang menolongnya, dan yang mengikuti cahaya (al-Qur'an) yang diturunkan bersamanya.

Ayat 157 tersebut menyerapkan semangat menjadi pejuang yang komited terhadap perjuangan melaksanakan misi profetik al-risalah al-Muhammadiyyah, mendaulatkan nilai-nilai kemakrufan, melawan gejala kemungkaran, dan membebaskan umat dari segala bentuk beban dan belenggu. Justeru, Islam seperti yang disebut oleh A.Yusuf Ali dalam ulasannya tentang kalimat aghlal (belenggu-belenggu) tersebut sebagai "…a religion of freedom, in the faith of God, of universality in the variety of races, languages, manners and customs."

Di samping menjadi mukmin yang menyanjung Nabi s.`a.w. , mempertahankannya dan mendukung misi perjuangannya, ciri lain golongan al-muflihun ialah mengikuti petunjuk cahaya (al-Qur'an) yang diturunkan besamanya (unzila ma`ahu). Mereka harus menjadi golongan yang enlightened, dengan pencerahan Qur'ani. Tentu ada mesej tertentu mengapa ayat tersebut tidak menyebut cahaya yang diturunkan "kepadanya", tetapi diturunkan "bersamanya".

Selain bererti bahawa nubuwwah (kenabian) Junjungan s.`a.w. disertai dengan penurunan al-Qur'an, ia juga membawa erti seperti yang disebut oleh A.Yusuf Ali, "Light which is sent down with him: the words are "with him", not "to him", emphasizing the fact that the light which he brought illumines every one who has the privilege of joining his great and universal Fellowship."

Ayat 158 mengandungi deklarasi kerasulan Muhammad s.`a.w. yang bersifat universal, meliputi manusia segala warna, seluruh benua, sepanjang usia dunia. Selepas ini tidak ada lagi rasul untuk kaum tertentu atau generasi tertentu. Ia adalah risalah agama fitrah yang mempertemukan seluruh manusia. Agama fitrah ini dibawa oleh Nabi yang ummiy, yang tampil dalam kemurnian fitri dalam erti tidak dicemari oleh sebarang pemikiran manusia atau pengaruh dunia. Yang mengisi akal dan jiwanya hanya ajaran Ilahi.

Demikianlah hikmah perencanaan Ilahi: Nabi yang fitri membawa agama fitrah kepada fitrah manusia. Risalah al-Rasul s.`a.w. adalah risalah `alamiyyah-khalidah, misi sejagat dan abdi yang merentasi persempadanan bangsa dan masa. Perjuangannya bukan perjuangan perkauman dan kebangsaan, tetapi perjuangan kemanusiaan sejagat. Yang diperjuangkan oleh Islam bukan Bani Isra'il, bukan bangsa Arab, dan bukan orang Melayu semata-mata, tetapi nasib manusia segala bangsa dan kaum.

Muhammad s.`a.w. adalah Rasul utusan. Meskipun utusan, tetapi bukan sebarang utusan. Junjungan s.`a.w adalah utusan Allah, satu-satunya Tuhan Yang Memiliki kerajaan langit dan bumi, Tuhan Yang Berkuasa Mutlak menghidupkan dan mematikan. Kerana itu kedua-duanya (Allah dan dan Rasulnya) harus diimani dalam erti yang setulen dan semurninya.

Sebagai utusan Tuhan, Junjungan s`a.w. tidak sekadar menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, tetapi lebih daripada itu Junjungan s.`a.w. sendiri lebih dahulu beriman dengan Allah dan Kalimat-Kalimat-Nya (Kitab-Nya). Hakikat inilah yang harus diteladani oleh para da`i pelanjut perjuangan nabawi. Mereka harus yakin dengan risalah, fikrah dan idealisme yang diperjuangkan.

Demikianlah hakikat Islam yang mempakejkan iman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan komitmen ittaba` al-rasul, mengikuti al-Rasul s.`a.w. dalam erti menghayati ajarannya, meneladani keperibadiannya dan mengikuti jejak perjuangannya. Kerana itu ayat 158 memerintahkan fa 't-tabi`uhu (ikutilah dia) selepas memerintahkan fa aminu bi 'Llahi wa rasulihi (maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul-Nya). Ternyata Islam bukan sekadar kepercayaan dan amal ritual, tetapi al-ittiba` al-kamil li rasuli 'Llah (mengikuti al-Rasul secara utuh).


- Posted using BlogPress from my iPadAngkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Melaka Bandar